Skip to main content
Skip table of contents

Användarvillkor Nexus ID06 orderportal

Dessa användarvillkor avser Nexus ID06 orderportal för kort av typen ID06 2.0

1. Definitioner

Användarvillkor 

Användarvillkoren reglerar användningen av Tjänsten Nexus ID06 orderportal.

Administratör 

En person som använder Tjänsten genom ett administratörskonto för Kunden eller av Kunden godkänd part.

Användare 

Part som Kunden auktoriserat att genom orderportalen göra beställningar av Produkter i Kundens namn.

Du 

Du, individ som använder Tjänsten.

Kunden 

Den part som ingått detta Avtal med Nexus för att nyttja Tjänsten.

Portalen 

Nexus ID06 orderportal som finns tillgänglig via Nexus webbplats.

Produkter

Nexus uppför ID06-kort enligt den standard och den specifikation som ID06 AB utfärdat. Nexus påverkar inte val av funktioner, teknologier eller utformning av ID06-kort utan det sker enligt direktiv från ID06 AB. Standarden för ID06-kort, dess funktioner och utformning kan komma att ändras efter beslut av ID06 AB. Utöver ID06-kort finns även tillbehör såsom korthållare och nyckelband tillgängliga i Portalen. 

Tjänsten 

Nexus är ackrediterad av ID06 AB att utfärda ID06-kort enligt de direktiv som ID06 AB föreskriver och tillgängliggöra Produkten i Portalen för Kundens orderhantering.Tjänsten beskrivs i punkt 4.

2. Personuppgifter 

För att framställa Produkter inom ramen för Tjänsten behöver Nexus hantera vissa personuppgifter på uppdrag av ID06 AB. ID06 AB är den part som är Personuppgiftsansvarig gentemot Kunden för hantering av personuppgifter för att producera produkter. Se ID06 ABs information kring hantering av personuppgifter: https://id06.se/gdpr-avtal/.

För att Nexus fortlöpande ska kunna delge information till Kunden kring nyheter, uppdateringar och förändringar gällande ID06-kortet, rutiner och processer, behöver Nexus spara och hantera vissa personuppgifter från Kunden såsom namn och e-postadresser. Dessa uppgifter kommer att sparas och hanteras i systemet. För dessa uppgifter har Nexus ett personuppgiftsansvar. Nexus privacy policy för tjänsten kring ID06-kort; se Privacy policy for Nexus ID06 Cards

3. Omfattning av användarvillkor

Genom att acceptera dessa användarvillkor för Nexus ID06 orderportal, erhåller Du en begränsad, personlig, icke-exklusiv, icke-överförbar, rättighet att använda Tjänsten så som det framgår i dessa Användarvillkor för Nexus ID06 orderportal.

För att kunna logga in och använda tjänsten Nexus ID06 orderportal behöver Du ange namn och kontaktinformation. Den informationen kommer att sparas och hanteras i systemet.

4. Tjänsten

Tjänsten beskrivs vidare på följande sidor:
 https://www.nexusid06.se
 Nexus ID06 Documentation

4.1   Du är ansvarig för användning av Tjänsten som du får tillgång till och att det sker enligt denna överenskommelse. Du är ansvarig för att välja säkra former för inloggning samt iaktta nödvändiga försiktighetsåtgärder för att hålla inloggningsuppgifter säkra och konfidentiella för andra. 

4.2.   Du får inte (i) registrera falsk information vid användning av Tjänsten, (ii) använda information från tredjepart utan nödvändiga tillstånd, (iii) eller tillåta tredjepart att använda ditt konto eller inloggningsuppgifter till Tjänsten. Om du upptäcker att dina inloggningsuppgifter kan ha hamnat i orätta händer eller används av annan part, måste du omedelbart återställa inloggningsuppgifterna samt kontakta Kunden för vilket beställningen utförts samt till Nexus.

4.3.   Du godkänner villkoren att inte (i) distribuera någon del av Tjänsten oavsett kanal eller sätt eller göra Tjänsten tillgänglig i nätverk där den kan användas av andra produkter eller anordningar samtidigt, (ii) värva eller tillgängliggöra personuppgifter för kommersiella eller olagliga syften, (iii), hyra, leasa, låna, sälja, distribuera eller licensiera Tjänsten, (iv) kopiera, dekompilera, omvandla datakod, demontera, eller försöka härleda källkoden för Tjänsten, modifiera eller på något sätt avleda arbetet med Tjänsten, uppdateringar eller andra  delar därefter, (v) förstöra, förändra modifiera eller på annat sätt försöka förändra copyright noteringar eller Tjänstens varumärke, (vi) användning eller lansering av någon form av automatiserade mjukvarurobotar, inkluderat utan begränsningar även s.k. robots och spiders eller andra automatiska funktioner, anordningar eller manuella processer för att manövrera, hantera, kopiera Tjänsten, eller (vii) på något sätt förse eller genom underlåtenhet riskera att Tjänsten utsätts för virus, så kallade worms, time-bombs och/eller andra datagenererade program och rutiner vars intention är att förstöra, skadligt störa, avlyssna och eller expropriera system, data, information eller innehåll som kan orsaka Nexus skada.

4.4.   Du får inte använda någon form av illegalt material eller material som strider mot rådande lagstiftning vid användning av Tjänsten. Du får inte heller ladda upp material från tredjepart utan att ha nödvändiga licenser och rättigheter från innehavaren av materialet eller från Nexus.

4.5.   Du får inte använda Tjänsten i moraliska eller etiska gråzoner såsom spel, pornografi, vapen, alkohol eller mikrolån etc.

4.6.   Du får inte, genom att använda någon form av mjukvara eller hårdvara,  använda, kopiera, manipulera, dekompilera eller få tillgång till delar av Tjänsten på annat sätt än vad Nexus föreskrivet.

4.7.   Om Nexus finner att Du bryter mot någon av klausulerna 4.1-4.6 ovan, äger Nexus rätten att stänga av Dig från Tjänsten, permanent eller tillfälligt.

5. Begränsning av åtkomst

Utöver vad som i övrigt framgår har Nexus har rätt att omedelbart avbryta eller begränsa Användares tillgång till Tjänsten om (a) Nexus anser att det föreligger säkerhetsmässiga skäl, (b) det är nödvändigt för genomförande av underhåll, uppdateringar, uppgraderingar eller ändringar av Tjänsten, (c) oförutsedda  problem uppstår med tillhandahållandet av Tjänsten, eller (d) lagföreskrift, domstols eller annan myndighets dom eller beslut föreskriver det. Nexus åtar sig att i sådana fall att meddela Partner samt försöka ge en estimering om när Tjänsten kan återupptas. Nexus kommer, under sådana omständigheter, att vidta rimliga åtgärder för att nyttjande av Tjänsten snarast ska kunna återupptas.

6. Ansvarsbegränsning

Nexus och Kundens ansvar regleras i Tjänsteavtal avseende Nexus ID06 orderportal. Mot dig som användare och/eller administratör skall Nexus inte utkräva ytterligare ansvar.

7. Avstängning och uppsägning av Tjänsten

7.1.   Nexus har rätt att omedelbart verkställa uppsägning av din åtkomsträtt till Tjänsten om användarvillkoren för Tjänsten bryts.

7.2.   Nexus kommer att, i största möjliga mån, informera om sådan eventuell avstängning av Tjänsten samt, i den utsträckning det är möjligt, informera om och i sådana fall när Tjänsten kan blir tillgänglig igen.

8. Ändringar i tjänsten

Nexus kan från tid till annan ändra omfattning och innehåll i din version av Tjänsten. Den senaste versionen återfinns på Nexus dokumentation: Nexus ID06 Documentation.

9. Meddelanden

Meddelanden ska anses mottagna vid det tidigare av (i) Kundens bekräftelse av mottagandet av meddelandet, och (ii) tre dagar efter att det skickats av Nexus till Kunden på föreskriven angiven e-postadress (se instruktioner i Tjänsten).

10. Tillämplig lag, tvistlösning

Svensk rätt ska äga tillämpning avseende dessa Användarvillkor.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.