Skip to main content
Skip table of contents

Avtal för Nexus ID06 orderportal

Detta Avtal avser ID06-kort av typen ID06 2.0.

Detta Avtal har ingåtts mellan Nexus och Kunden för att reglera Nexus tillhandahållande och Kundens användande av Tjänsten.

1. Definitioner

Administratör 

En person som använder Tjänsten genom ett administratörskonto för Kunden eller av Kunden godkänd användare.

Avtalet 

Detta Avtal avseende nyttjande av Nexus ID06 orderportal som ingåtts mellan Nexus och Kunden. 

Användare

Part som Kunden auktoriserat att genom Portalen göra beställningar av Produkter i Kundens namn.  

Dokumentation 

Den dokumentation som vid var tid finns tillgänglig på Nexus webbplats för beskrivning av Tjänsten och Produkterna. 

Nexus 

Technology Nexus Secured Business Solutions AB
556258-0414   

Kunden  

Den part som ingått detta Avtal med Nexus för att nyttja Tjänsten

Portalen 

Nexus ID06 orderportal för Produkter. 

Produkt 

Nexus uppför ID06-kort enligt den standard och den specifikation som ID06 AB utfärdat. Nexus påverkar inte val av funktioner, teknologier eller utformning av ID06-kort utan det sker enligt direktiv från ID06 AB. Standarden för ID06-kort, dess funktioner och utformning kan komma att ändras efter beslut av ID06 AB. Utöver ID06-kort finns även tillbehör såsom korthållare och nyckelband tillgängliga i Portalen.  

Tjänsten 

Nexus är ackrediterad av ID06 AB att utfärda ID06-kort enligt de direktiv som ID06 AB föreskriver och tillgängliggöra Produkter i Portalen för Kundens orderhantering. 

2. Tjänsten

2.1.      Nexus åtar sig att tillhandahålla Tjänsten gentemot full efterlevnad av villkoren i detta Avtal. Nexus ska tillhandahålla en fackmannamässigt utförd Tjänst och strävar efter att Tjänsten alltid ska vara tillgänglig, men garanterar inte att den alltid kommer vara felfri eller fungera utan avbrott. 

2.2.      Kunden kan genom Tjänsten beställa produkter genom Portalen. Kunden får inte använda Tjänsten i något annat syfte.

2.3.      Samtliga beställningar av Produkter genom Portalen, oavsett om de gjorts av Kunden, Användaren eller Administratören, görs i Kundens namn.

3. Kundens nyttjande av Tjänsten

3.1.      Kunden har möjlighet att utse en eller flera administratörer för Tjänsten. Kunden ansvarar för all användning av Tjänsten via samtliga administratörskonton som skapats via Kunden. Det är Kundens ansvar att tillse att samtliga Administratörer är medvetna om och agerar i enlighet med innehållet i detta Avtal, samt att tillse att de skyddar sina konton med säkra lösenord.. 

3.2.      Kundens anställda och av kunden utsedda personer får vara Administratörer. Misstänker Kunden att någon obehörig fått eller riskerar att få tillgång till Tjänsten ska Kunden omedelbart meddela Nexus.

3.3.      Kunden har vidare, i Tjänsten, möjlighet att auktorisera Användare att göra beställningar av Produkter genom Portalen i Kunden namn.

3.4.      Kunden ska ersätta Nexus för samtliga kostnader, skador och/eller förluster som drabbar Nexus med anledning av Kundens brott mot denna punkt 3.

4. Ersättning och betalning

Nexus fakturerar en företagsregistreringsavgift på 495 SEK ex moms vid onboarding/registrering av företaget. Onboardingen är nödvändig för att sedan kunna nyttja tjänsten. Observera att detta är en engångsavgift.

Nexus tar betalt för beställda Produkter enligt vid var tid gällande prislista. Nexus fakturerar Kunden för beställda Produkter. Betalningsvillkor för beställda Produkter framgår av vid var tid gällande prisöverenskommelse mellan Nexus och Kunden. Kostnader, såsom årsavgifter och andra eventuella avgifter från ID06 AB regleras inte genom detta avtal utan regleras mellan Kunden och ID06 AB direkt. Nexus priser till Kunden kan komma att påverkas av eventuella justeringar som ID06 AB genomför eller planerar att genomföra vad gäller utformning, funktion och/eller teknologi i korten 

5. Publicering

I syfte att göra känt för allmänheten att Kunden använder Tjänsten har Nexus rätt att publicera Kunden varumärke och/eller firma under vilken verksamheten bedrivs på Nexus webbplatser samt i övrigt göra detta känt för allmänheten, inklusive genom publikation på tredje parts webbplats eller annat medium.  

6. Reklamation 

6.1.      Om Kunden upptäcker fel i Tjänsten eller Produkt, dvs. att Tjänsten eller Produkten inte fungerar i enlighet med Dokumentationen och/eller ID06 direktiv för formgivning och/eller konfiguration, ska Kunden skriftligen underrätta Nexus med angivande av vari felet består (reklamation). Kunden bär ansvaret gentemot Användare och kortinnehavare för Produkternas funktionalitet. Använd denna blankett: Reklamation av ID06-kort.

6.2.      Reklamation ska lämnas snarast efter att Kunden upptäckt felet och i alla händelser senast inom en månad från det att felet uppstod. Om det föreligger fel i Produkt ska reklamation ske senast inom 14 dagar från att Produkten levererats. 

6.3.       Om Kunden inte reklamerar inom föreskriven tid tappar Kunden rätten att åberopa felet mot Nexus. Detsamma gäller för reklamation som inte lämnas inom rimlig tid efter att Kunden borde ha upptäckt felet.  

6.4.      Nexus ska vidta rimliga åtgärder för att rätta fel i Tjänsten. Kunden har inte rätt till annan påföljd i anledning av fel i Tjänsten.  

6.5.      Vid fel i Produkt har Kunden efter Nexus val rätt till antingen nya felfria exemplar av Produkten eller rätt till återbetalning av erlagd ersättning för Produkten. Kunden har inte rätt till annan påföljd i anledning av fel i Produkten.

6.6.      Om Kunden reklamerat och det visar sig att något fel för vilket Nexus ansvarar ej förelegat ska Kunden betala skälig ersättning för de kostnader som Nexus har haft i anledning av reklamationen, såsom för utredning avseende det påstådda felet.

7. Begränsning av åtkomst

Utöver vad som i övrigt framgår av detta Avtal har Nexus har rätt att omedelbart avbryta Kundens tillgång till Tjänsten om (i) Nexus anser att det föreligger säkerhetsmässiga skäl, (ii) det är nödvändigt för genomförande av underhåll, uppdateringar, uppgraderingar eller ändringar av Tjänsten, (iii) problem har uppstått med tillhandahållandet av Tjänsten, eller (iv) lag, föreskrift, domstols eller annan myndighets dom eller beslut föreskriver det. Nexus åtar sig att i sådana fall att vidta alla rimliga åtgärder för att Tjänsten snarast möjligt ska kunna återupptas. Vid sådana, eller andra avbrott, som varar under tidsperiod som kan förväntas innebära betydande olägenhet för Kunden ska Nexus meddela Kunden om vad som har inträffat och om möjligt lämna en prognos om när Tjänsten rimligen kan förväntas återupptas. 

8. Ansvarsbegränsning

8.1.      Förutom vid uppsåt eller vid grov oaktsamhet, eller vid brott mot punkt 9 eller 10 enligt detta Avtal, är Nexus skadeståndsansvar begränsat till ersättning för direkt skada eller förlust som uppkommit som direkt följd av partens fel eller försummelse till det maximala belopp som motsvarar ordervärdet av den eller de produkterna som ledde till att skadan eller förlusten uppkom. 

8.2.      Nexus ansvarar inte för skada som beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om part själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd. Föreligger hinder för part att fullgöra åtagande enligt Avtalet eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet som angivits i denna bestämmelse, får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.  

9. Immateriella rättigheter etc.

9.1.      Avtalet medför ingen överlåtelse eller upplåtelse av några immateriella rättigheter och ger inte någon rätt för Kunden att nyttja Tjänsten utöver vad som explicit framgår av detta Avtal.  

9.2.      Nexus är inte ansvarigt för och kommer inte att erhålla några immateriella rättigheter till sådant material Kunden laddar upp eller på annat sätt tillgängliggör genom Tjänsten. Oaktat detta ska Nexus ha rätt att nyttja sådant material i den utsträckning det är nödvändigt för att tillhandahålla Tjänsten såsom, men inte uteslutande, för att sätta Kundens eller annans parts logotyp eller firma på Produkter. För det fall Kunden laddar upp eller på annat sätt genom Tjänsten tillgängliggör sådant material som tillhör Nexus, ska sådant material förbli Nexus 

9.3.      Kunden ansvarar för att Kunden innehar erforderliga rättigheter för allt material Kunden laddar upp eller på annat sätt tillgängliggör genom Tjänsten får nyttjas av såväl Kunden som Nexus i den utsträckning som är nödvändigt för att Nexus ska kunna tillhandahålla Tjänsten. 

9.4.      Kunden får inte, utöver vad som skriftligen medgivits av Nexus, överlåta, upplåta rätt till, ändra, kopiera, dekompilera, utöva s.k. ”reverse engineering”, använda eller på något annat sätt hantera Tjänsten eller till Tjänsten relaterat material som tillhör Nexus. 

10. Sekretess

Vardera parten förbinder sig att inte för utomstående obehörigen avslöja företagshemlig och/eller sekretesskyddad information som denne fått del av i anledning av detta Avtal. Information enligt denna punkt 10 omfattar varje upplysning av teknisk, kommersiell eller annan art, oavsett om den dokumenterats eller inte, som part fått ta del av med anledning av detta Avtal, vilket särskilt inkluderar information som rör Tjänsten eller Nexus övriga tjänster. Detta konfidentialitetsåtagande gäller inte för upplysningar som är (i) allmänt kända eller som kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot detta Avtal, eller (ii) som part kan visa att denne kände till redan innan upplysningen mottogs från den andra parten. 

11. Personuppgifter

I syfte att tillhandahålla Tjänsten kommer Nexus att hantera personuppgifter på uppdrag av ID06 AB. Personuppgiftsansvaret innehas av ID06 AB gentemot Kunden och regleras i separata avtal mellan ID06 AB och Kunden. Information om ID06 ABs hantering av personuppgifter finns här: https://id06.se/gdpr-avtal/.

12. Avtalstid och förtida upphörande

12.1.    Avtalet gäller tills vidare med en månads ömsesidig uppsägningstid. Kundens uppsägning ska göras enligt instruktioner i Tjänsten.  

12.2.    Vardera parten äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten gjort sig skyldig till väsentligt avtalsbrott och inte rättat detsamma skyndsamt efter skriftlig underrättelse från motparten med angivande och beskrivning av vari brottet består.  

12.3.    Nexus har vidare rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kunden försätts i konkurs eller ansökan om försättande i konkurs inges till domstol eller Kunden träder i likvidation, inleder ackordsförhandlingar, blir föremål för företagsrekonstruktion eller om det finns skälig anledning att anta att Kunden ej kommer att kunna fullgöra sina förpliktelser enligt Avtalet eller annat avtal som har direkt samband med Avtalet. 

13. Ändringar i tjänsten eller Avtalet

13.1.    Nexus har rätt att ensidigt ändra Avtalet med fjorton dagars skriftligt varsel, t.ex. via e-post, vilket bland annat innebär att Nexus har rätt att ändra omfattning och innehåll i Tjänsten. Om Kunden inte godkänner sådan ändring har Kunden rätt att säga upp Avtalet till upphörande senast tre dagar före den dag ändringen träder ikraft. Om sådan uppsägning inte görs ska Kunden anses ha godkänt ändringen.  

13.2.    Beställningar av Produkt som gjorts innan avtalsändring ska inte omfattas av avtalsändring. 

13.3.    Ändringar som enligt Nexus bedömning är obetydliga eller till fördel för Kunden får genomföras av Nexus utan föregående underrättelse. 

14. Meddelanden

Meddelanden ska anses mottagna vid det tidigare av (i) Kundens bekräftelse av mottagandet av meddelandet, och (ii) tre dagar efter att de skickats av Nexus till av Kunden på föreskrivet vis angiven e-postadress (se instruktioner i Tjänsten). 

15. Överlåtelse av Avtalet

Nexus har rätt att överlåta Avtalet till annan part inom samma koncern som Nexus eller till tredje part som del av verksamhetsöverlåtelse. Kunden saknar rätt att överlåta Avtalet. 

16. Tillämplig lag, tvistlösning

16.1.    Svensk rätt ska äga tillämpning avseende detta Avtal.  

16.2.    Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.


Mer information

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.